Category: Zulu articles – IsiZulu izihloko

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

Kuyisono yini ukuchitha emhlabathini ngokwezi likaNkulunkulu?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: IBhayibheli alikubeki kucace ukuthi ukuchitha imbewu yendoda emhlabathini kuyisono noma cha. Indaba esithola kahle eBhayebhelini indaba kaOnani ku Genesise 38: 9 – 10. Abanye bayichaza lendaba “ukuchitha imbewu yakhe “kodwa ngoba u Onani wala ukuyifeza inkonzo bekufanele ayenze yokuvusela umfowebo inzalo. Lesihloko asivezi kakhulu ukuchitha imbewu phansi kodwa ukufeza inkonzo yomndeni.

Read More »

Lithini iBhayibheli ngobulili obunye na? Ngabe kuyisono yini?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: IBhayibheli lisitshela njalo ukuthiukuhlanganyele ngibulili bunye buyisono na (Genesisi 19; 1 -13, Levitikosi 18; 22, abaseRoma 1 26 – 27, abaseKorinthe 6; 9) abaseRoma 1: 26 – 27) Izwi lisifundisa ukuthi ukuba nobulili bunye isizathu sokumphika nokungamhloniphi uNkulunkulu.

Read More »

Ngubani inkosikazi kaKhayini? Ubuya kuphi umka Khayini?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayebheli alisho ngqo ukuthi ngubani inkosikazi kaKhayini. Kungenzeka ukuthi uKhayini ushade nodade noma umzala wakhe noma omunye wabadala kakhulu. Alisitsheli futhi ukuthi wayeneminyaka emingaki uma ebulala uAbel. (uGenesisi 4; 8) Njengaloku babengabalimi kusho khona ukuthi besebakhulile, mhlawumbe bebenemindeni yabo. Emuva kokufa kuka Abel uEva wazala abanye futhi abantwana abaningi. Ngempela baba nabantwana abanye (uGenesisi 5; 4).

Read More »

Lithini iBhayebheli ngokushadana kwezizwe ezihlukene na?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iTastementi elidala liyaleza amaIsrayeli ukuthi bangashadi nabezizwe (u Deturinomi 7; 3 – 4). Isizathu salokhu ukuthi ukuthi uIsrayeli wayeyisizwe esikhethiwe. Ngalokho boku ngenxa yenkolo yabo. Isazathu sokuthi bangashadelani nezinye izozwe ukuthi abezizwe beba khonza izithixo, onkulunkulu ababaziweyo kanye nawo nkulunkulu bamanga. Loko bekubangela ukuthi u Israyeli alahlebe akhonze omunye onkukunkulu babezizwe namademoni kanye namahedeni.

Read More »

Ngabe izilwane zasekhaya noma zasendle zizoya ezulwini? Izilwanezasakhaya noma zasendle zinawo yini umphefumulo?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayibheli alisiniki isifundiso noma incazelo eqondile ukuthi izilwane zasekhaya kanye nezasendle zinomphefumulo noma zizoya ezulwini. Kodwa – ke singasebenzisa izimiso zezwi ukuba sifinyelele ekuxazululeni lesihloko. iBhayibheli lithi izilwane kanye nabantu banawo lomoya wokuphila. (uGenesise 2: 7) izilwane nazo (uGenesise 1: 30; 6: 17, 7: 15, 22) zinawo ‘ umoya wokuphila”; ngakhoke abantu nezilwane kuyisithixo esiphilayo.. Umahluko omkhulu phakathi kwabantu nezilwane ukuthi umuntu unobuntu obenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nokumfuza.

Read More »

Siyafunda yini ngawo ezwini leNkosi?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Indaba yamadayinaso idala ukuphikisana okukhulu phakathi kwamaKrestu kuleminyaka endlulile kanye namanje emhlabeni, incazelo efanele ukuchaza kuGenesisi, kanye nokuthi sizothola kanjani ubufakazi obuphathekayo lapho sihlala khona.Kulabo abakholwa emhlabeni omdala bavumelana ukuthi zazi khona lezidalwa kodwa iBhayebheli alilobanga ngazo, ngokuba ngokuya kwezifundo ezidala amadayinaso afa eminyakeni eyisigidi edlulile (one million) ngaphambi kokudalwa komuntu wokuqala owahamba emhlabeni. Umuntu owabhala iBhayibheli akazange awabone amadayinaso.

Read More »

Yini isiphiwo sokukhuluma ngezilimi?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Isikhathi sokuqala sokukhuluma ngezilimi saba ngosuku lwePentekosi ku Zenzo 2:1 – 4.Abapostoli baphuma ukushumayela ivangeli bakhuluma nezixuku kodwa bakhuluma ngolimi lwabo. “sibazwili bekhuluma ngamandla kaNkulunkulu kodwa bekhuluma ngolimi lwethu “(Izenzo 2:11). IsiGriki uma sichaza ulimi sisho ulimi olikhulumayo. “Ukukhuluma ngezilimi lisho ukukhuluma ulimi ngendlela yokuthi umuntu akuzwe ngoba ukhuluma ulimi lwakhe.

Read More »