Category: Xhosa articles – Zihloko ze siXhosa

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

Serving Ancestral Spirits

by Gary Crous
June 6, 2011

God in His goodness has set His people free from all fear of the ancestral spirits, or the power of demons. ‘Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage’ – Galatians 5:1.

Read More »

How can we be sure that we will go to heaven when we die – Sinokuqiniseka njani ukuba siya kuya ezulwini xa sisifa

by Ruth

God the Father, God the Son and God the Holy Spirit loved us so much, that He did something wonderful. He sent His Son, Jesus Christ, to die for us. When Jesus died on the cross in our place, He paid the price for our sin with so that if we believe in Him, we will be saved.

Ibhalwe nguRuth- by Ruth
U-Thixo uYise, u-Nyana kunye noThixo umoya oyiNgcwele wasithanda kakhulu, wenza into emangalisayo. Wathumela unyana wakhe, uYesu Kristu, ukuba asifele. Xa uYesu wasweleka emnqamlezweni endaweni yethu, Wahlawula ixabiso lesono sethu ukuze ukuba siyakholelwa kuye, sisindiswe.

Read More »

Ingaba unabo na ubomi obungunaphakade?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ibhayibhile ibonisa ngokucacileyo indlela eya ebomini obungunaphakade. Okokuqala, kufuneka sazi ukuba sonile kuThixo: “Kuba bonile bonke baye basilela eluzukweni lukaThixo” (KwabaseRoma 3:23). Sonke sizenzile izinto ezingamkholisiyo uThixo, ezisenza sifanelwe kukohlwaywa. Kuba izono zethu zichasene nephakade likaThixo,sifanelwe kuphela sisohlwayo sanaphakade.

Read More »

Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho buqu?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ingaba sele umamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho buqu? Ukuwuqondisisa kakuhle lombuzo, kufuneka kuqala wazi izihloko “Yesu Kristu”, “ubuqu”, “noMsindisi”. Ngubani uYesu Kristu? Abantu abaninzi bakumazi uYesu Kristu njengendoda elungileyo. Umfundisi omkhulu okanye umprofethi kaThixo. Ezizinto ziyinyaniso ngoYesu, kodwa azimchazi ngokwenyani ukuba ungubani na. Ibhayibhile isichazela ukuba uYesu unguThixo ngokwenyama, uThixo ngokobuntu (jonga uYohane 1:1-14).

Read More »

Ithini indlela yosindiso?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ulambile? Andilambanga ngokwasenyameni,ngaba ulambele enye into yasebomini? Ingaba ikhona into phakathi kuwe engonelisekanga? Ukuba kunjalo, uYesu sisisombululo! UYesu whathi, “Ndisisonka sobomi. Ozileyo kum akasayi kuphinde alambe, kwaye okholelwa kum akasayi kuphinde anxanwe” (UYohane 6:35).

Read More »

Ithetha ukuthini ukuzalwa ngokutsha komKristu?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ithetha ukuthini ukuzalwa ngokutsha komKristu? umgca oqhelekileyo phaya ebhayibhileni ophendula lombuzo ngu Johane 3:1-21. INkosi uYesu Kristu uthetha no Nicodemus, uMfarasi nelungu le Sanhedrin elaziwayo (ibhodi yamaJuda elawulayo). U Nicodemus weza nemibuzo ethile ngobunye ubusuku.

Read More »