by Gary Crous
June 6, 2011

God in His goodness has set His people free from all fear of the ancestral spirits, or the power of demons. 'Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage' - Galatians 5:1.

by Charles Henry, Jr.

Believe it or not, the idea of trying to obey God is becoming almost heretical in some Christian circles today.

by Ruth

God the Father, God the Son and God the Holy Spirit loved us so much, that He did something wonderful. He sent His Son, Jesus Christ, to die for us. When Jesus died on the cross in our place, He paid the price for our sin with so that if we believe in Him, we will be saved.

Ibhalwe nguRuth- by Ruth
U-Thixo uYise, u-Nyana kunye noThixo umoya oyiNgcwele wasithanda kakhulu, wenza into emangalisayo. Wathumela unyana wakhe, uYesu Kristu, ukuba asifele. Xa uYesu wasweleka emnqamlezweni endaweni yethu, Wahlawula ixabiso lesono sethu ukuze ukuba siyakholelwa kuye, sisindiswe.

by S'Busiso
August 5, 2018

There is a worrying trend where witchcraft is becoming more and more prominent in dramas featuring black families.

by Word Free

by Free Bibles

For non-profit and private use only.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: "Ndingumntu olungileyo, ngoko ke ndakulingena izulu." "Kulungile, ndiyazenza nje izinto ezingalunganga, kodwa ndenza izinto ezilungileyo ixesha elininzi, ngoko ke ndakulingena izulu." "uThixo akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge bhayibhile. Amaxesha ngamanye!" "Abantu abaya esihogweni ngabo benza iziznto ezimbi kakhulu abafana nabaphatha abantwana gadalala kunye nababulali."

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ingaba bukhona ubomi emva kokufa? Ibhayibhile iyasixelela, "Into ezelwe ngumfazi imihla yayo mifitshani yaye izele zinkathazo. Uphuma njengentyantyambo, abune; Ubaleka njengethunzi, angemi, Ukuba uthe umfo wafa, wophila na" (yhobhi 141-2)? Njengomsebenzi, phantse sonke siyasokoliswa ngulombuzo. Kanye Kanye kwenzeka ntoni kuthi emva kokufa? Ingaba sivele sibekho?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Indawo ezithengisa ukutya okuvuthiweyo iirestyu ziyasiloba ukuba si ode ukutya ngendlela esithanda ngayo. Ezinye iindawo ezithengisa ikofu ziqhayisa ngaphezu kwezinye ezingamakhulu ngokuba zona zithengisa iintlobo-ntlobo zekofu. Naxa sithenga izindlu nemoto, sijonga le inezinto ezithile esizinqwenelayo. Asisahlali kwilizwe leechocolate, i-vanilla, nestrawberry. Sikhetha iNkosi! Ungafumana na ntoni na oyifunayo ngokwemfuno zakho ozithandayo njengomntu.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Umthandazo woMoni ngumthandazo umntu awuthandaza kuThixo xa beziqonda ukuba bangaboni yaye bafuna ukusindiswa. Ukukwenza umthandazo woMoni akunakufezekisa nto ngokwawo. Umthandazo woMoni usebenza kuphela xa umele lowo waziyo, oqondayo yaye ekholelwa ukuba izono zakhe zifuna usindiso.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ubukho bukaThixo abunakungqinwa okanye bungangqinwa. Ithi iBhayibhile masamkele ngokholo ukuba uThixo ukhona: “Ke lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo, kuba lowo uzayo kuye umelwe kukukholwa ukuba ukho , nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo ” (KuMahebhere 11:6). Ukuba uThixo ebethanda, angaziveza azibonakalise kwihlabathi lonke ukuba ukhona . Kodwa ukuba ebenokwenza njalo, bekungayi kubakho mfuneko yokholo. “

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ayifani nombuzo “IIngaba uThixo ukhona na?” bambalwa abantu ababuza lombuzo wokuba ingaba uYesu Kristu ukhona na. Sele iyinto eyaziwayo eyokuba uYesu wayengumntu ngenene owayehamba emhlabeni wakwaSirayeli ngeminyaka yama- 2000 eyadlulayo. Ingxoxo iye iqale xa kufunwa ukuqondwa ngobuyena bukaYesu.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: UYesu akazange abhalwe kwibhayibhile ethetha ngqo lamagama, “NdinguThixo.” Lonto ayithethi ukuba akazange achaze ukuba unguThixo. Jonga lomzekelo wamazwi kaYesu ku Yohane 10:30, “Mna nobawo sibanye.” Kufanele ukuba sijonge inyathelo lamaJuda kwintetho yakhe sazi ukuba wayebanga ukuba unguThixo. Bazama ukumxuluba ngamatye ngenxa yesisizathu. “… wena, mnyewu wendoda, ubanga ukuba unguThixo” (UYohane 10:33). AmaJuda ayeyazi kakuhle into uYesu wayeyibanga—ngokwaselukholweni.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Indaba ezilungileyo, xa sizama ukuphendula lombuzo, kukuthi kungakuninzi okunokufumaneka ngoThixo! Abo baxilonga lengcaciso bangayifumana ibalulekile ukuba bayifundisisise; hamba ke uyekujonga kwizibhalo ukuze ufumane ingcaciso eyiyo. Ukufunda ujonge ezibhalweni kubalehele koa ulekile kubba ngaphandle kokulawulwa yibhayibhile, le ngqokelela yamagama ayinakuba ngcono kunoluvo lomntu; gokokwayo ke iyakuba ayilunganga ngokokuqonda kukaThixo (Yobhi 42:7).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Impendulo yethu kulombuzo ayizuchaza kuphela indlela esiyibona ngayo ibhayibhile nokubaluleka kwayo ebomini bethu, kodwa iyakubonisa nentsingiselo yayo kubomi bethu banaphakade. Ukuba ibhayibhile ngenene liliZwi likaThixo, ngoko ke kufuneka siyonwabele, siyifunde, siyithobele, yaye ekugqibeleni sithembele kuyo. Ukuba ke ibhayibhile lilizwi lika Thixo ngoko ke ukuyigxotha iyakuba kugxothwa uThixo ngokwakhe.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Yintoni intsingiselo yobomi? Ndingayifumana njani injongo, inkoliseko ebomini? Ndiyakubanakho na ukufeza into enentsingiselo? Abantu abaninzi abayeki ukucinga lemibuzo ebalulekileyo. Bajonga emva kwiminyaka edlulileyo bamangaliswqe ukuba kutheni ubudlelwane babo bahlukene, kutheni beziva belambatha, nangona bekufanele ukuba bakuzuzile oko bebezimisele ukufezekisa.