by Got Questions

Satan has always sought to supplant God, and he uses lies about worshiping other gods and even ancestors to try to lead people away from the truth of God’s existence.

by Gary Crous
June 6, 2011

God in His goodness has set His people free from all fear of the ancestral spirits, or the power of demons. 'Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage' - Galatians 5:1.

by Charles Henry, Jr.

Believe it or not, the idea of trying to obey God is becoming almost heretical in some Christian circles today.

by Ruth

God the Father, God the Son and God the Holy Spirit loved us so much, that He did something wonderful. He sent His Son, Jesus Christ, to die for us. When Jesus died on the cross in our place, He paid the price for our sin with so that if we believe in Him, we will be saved.

Ibhalwe nguRuth- by Ruth
U-Thixo uYise, u-Nyana kunye noThixo umoya oyiNgcwele wasithanda kakhulu, wenza into emangalisayo. Wathumela unyana wakhe, uYesu Kristu, ukuba asifele. Xa uYesu wasweleka emnqamlezweni endaweni yethu, Wahlawula ixabiso lesono sethu ukuze ukuba siyakholelwa kuye, sisindiswe.

by Word Free

by Free Bibles

For non-profit and private use only.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ibhayibhile ibonisa ngokucacileyo indlela eya ebomini obungunaphakade. Okokuqala, kufuneka sazi ukuba sonile kuThixo: "Kuba bonile bonke baye basilela eluzukweni lukaThixo" (KwabaseRoma 3:23). Sonke sizenzile izinto ezingamkholisiyo uThixo, ezisenza sifanelwe kukohlwaywa. Kuba izono zethu zichasene nephakade likaThixo,sifanelwe kuphela sisohlwayo sanaphakade.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Izenzo 13:38 ziyaxela, “Ke ngoko bazalwana bam, Ndifuna nazi ukuba ngenxa kaYesu uxolelo lwezono lwaziswa kuni.”

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ingaba sele umamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho buqu? Ukuwuqondisisa kakuhle lombuzo, kufuneka kuqala wazi izihloko “Yesu Kristu”, “ubuqu”, “noMsindisi”. Ngubani uYesu Kristu? Abantu abaninzi bakumazi uYesu Kristu njengendoda elungileyo. Umfundisi omkhulu okanye umprofethi kaThixo. Ezizinto ziyinyaniso ngoYesu, kodwa azimchazi ngokwenyani ukuba ungubani na. Ibhayibhile isichazela ukuba uYesu unguThixo ngokwenyama, uThixo ngokobuntu (jonga uYohane 1:1-14).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ulambile? Andilambanga ngokwasenyameni,ngaba ulambele enye into yasebomini? Ingaba ikhona into phakathi kuwe engonelisekanga? Ukuba kunjalo, uYesu sisisombululo! UYesu whathi, “Ndisisonka sobomi. Ozileyo kum akasayi kuphinde alambe, kwaye okholelwa kum akasayi kuphinde anxanwe” (UYohane 6:35).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ithetha ukuthini ukuzalwa ngokutsha komKristu? umgca oqhelekileyo phaya ebhayibhileni ophendula lombuzo ngu Johane 3:1-21. INkosi uYesu Kristu uthetha no Nicodemus, uMfarasi nelungu le Sanhedrin elaziwayo (ibhodi yamaJuda elawulayo). U Nicodemus weza nemibuzo ethile ngobunye ubusuku.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Le mithetho mine yoMoya yindlela yokuhambisa iindaba ezilungileyo zosindiso ezikhoyo ngokholo ku Yesu Kristu.Yindlela elula yokulungisa iinkcukacha ezibalulekileyo zegospile zibengamaqela amane.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ukuze "ndilungise iindlela zam" noThixo, masiqale siqonde ukuba yintoni na "engalunganga." Impendulo sisono. "Akekho umntu owenza kakuhle, akekho nomnye" (Iindumiso 14:3). Siye sanenkani kwimithetho kaThixo "njengegusha elahlekileyo" (Isaya 53:6). Indaba ezimbi zezokuba isohlwayo sesono kukufa. "Umphefumlo owonileyo nguwo oyakufa" (Hezekile 18:4). Iindaba ezimnandi ke zezokuba uThixo onothanado uyasilandela ukuze asinike usindiso. UYesu wayichaza injongo yakhe eyokuba "uyakukhangela asindise lowo ebelahlekileyo" (Luka 19:10), yaye uyazisile injongo yakhe egqibelelyo xa wayesifa emnqamlezweni ngalamazwi, "kugqityiwe!" (Yohane 19:30).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: "Ndingumntu olungileyo, ngoko ke ndakulingena izulu." "Kulungile, ndiyazenza nje izinto ezingalunganga, kodwa ndenza izinto ezilungileyo ixesha elininzi, ngoko ke ndakulingena izulu." "uThixo akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge bhayibhile. Amaxesha ngamanye!" "Abantu abaya esihogweni ngabo benza iziznto ezimbi kakhulu abafana nabaphatha abantwana gadalala kunye nababulali."

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ingaba uyazi na ukuba unobomi obungunaphakade yaye uyakuya ezulwini wakufa? UThixo ufuna ukuba uqiniseke! Ibhayibhile ithi "Ndinibhalele ezizinto nina nikholwayo kwigama loNyaka kaThixo ukuze nazi ukuba ninobomi ubungunaphakade" (1 Yohane 5:13). Cinga ngokuba umi phambi koThixo ngoku kwaye uyakubuza ukuba "Kutheni efanele akuvumele ungene eZulwini?" Ubuya kuthini? Usenokungazi ukuba mawuthini.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ingaba bukhona ubomi emva kokufa? Ibhayibhile iyasixelela, "Into ezelwe ngumfazi imihla yayo mifitshani yaye izele zinkathazo. Uphuma njengentyantyambo, abune; Ubaleka njengethunzi, angemi, Ukuba uthe umfo wafa, wophila na" (yhobhi 141-2)? Njengomsebenzi, phantse sonke siyasokoliswa ngulombuzo. Kanye Kanye kwenzeka ntoni kuthi emva kokufa? Ingaba sivele sibekho?

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Indawo ezithengisa ukutya okuvuthiweyo iirestyu ziyasiloba ukuba si ode ukutya ngendlela esithanda ngayo. Ezinye iindawo ezithengisa ikofu ziqhayisa ngaphezu kwezinye ezingamakhulu ngokuba zona zithengisa iintlobo-ntlobo zekofu. Naxa sithenga izindlu nemoto, sijonga le inezinto ezithile esizinqwenelayo. Asisahlali kwilizwe leechocolate, i-vanilla, nestrawberry. Sikhetha iNkosi! Ungafumana na ntoni na oyifunayo ngokwemfuno zakho ozithandayo njengomntu.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Indlela yoSindiso lwamaRoma yindlela yokucacisa iindaba ezilungileyo zosindiso usebenzisa iivesi ezisuka kwiincwadi zamaRoma. Yindlela elula kodwa enamandla yokucacisa ukuba kutheni sifuna ukusindiswa, ingaba uThixo usinike njani usindiso, singalufumana njani yaye siyintoni isiphumo sosindiso.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Umthandazo woMoni ngumthandazo umntu awuthandaza kuThixo xa beziqonda ukuba bangaboni yaye bafuna ukusindiswa. Ukukwenza umthandazo woMoni akunakufezekisa nto ngokwawo. Umthandazo woMoni usebenza kuphela xa umele lowo waziyo, oqondayo yaye ekholelwa ukuba izono zakhe zifuna usindiso.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Wenze kakuhle! Wenze isigqibo esitshintsha ubomi! Mhlawumbi uyabuza, “Ngoku kuzakwenzeka ntoni? Ndingaluqala njani uhambo lwam noThixo?” Amanyathelo amahlanu akhankanyiweyo ngezantsi asuka ebhayibhileni azakukunika umkhomba ndlela omawuwulandele. Xa unemibuzo ngoluhambo lwakho, Nceda utyelele u- www.GotQuestions.org/Xhosa.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ubukho bukaThixo abunakungqinwa okanye bungangqinwa. Ithi iBhayibhile masamkele ngokholo ukuba uThixo ukhona: “Ke lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo, kuba lowo uzayo kuye umelwe kukukholwa ukuba ukho , nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo ” (KuMahebhere 11:6). Ukuba uThixo ebethanda, angaziveza azibonakalise kwihlabathi lonke ukuba ukhona . Kodwa ukuba ebenokwenza njalo, bekungayi kubakho mfuneko yokholo. “

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Ayifani nombuzo “IIngaba uThixo ukhona na?” bambalwa abantu ababuza lombuzo wokuba ingaba uYesu Kristu ukhona na. Sele iyinto eyaziwayo eyokuba uYesu wayengumntu ngenene owayehamba emhlabeni wakwaSirayeli ngeminyaka yama- 2000 eyadlulayo. Ingxoxo iye iqale xa kufunwa ukuqondwa ngobuyena bukaYesu.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: UYesu akazange abhalwe kwibhayibhile ethetha ngqo lamagama, “NdinguThixo.” Lonto ayithethi ukuba akazange achaze ukuba unguThixo. Jonga lomzekelo wamazwi kaYesu ku Yohane 10:30, “Mna nobawo sibanye.” Kufanele ukuba sijonge inyathelo lamaJuda kwintetho yakhe sazi ukuba wayebanga ukuba unguThixo. Bazama ukumxuluba ngamatye ngenxa yesisizathu. “… wena, mnyewu wendoda, ubanga ukuba unguThixo” (UYohane 10:33). AmaJuda ayeyazi kakuhle into uYesu wayeyibanga—ngokwaselukholweni.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Indaba ezilungileyo, xa sizama ukuphendula lombuzo, kukuthi kungakuninzi okunokufumaneka ngoThixo! Abo baxilonga lengcaciso bangayifumana ibalulekile ukuba bayifundisisise; hamba ke uyekujonga kwizibhalo ukuze ufumane ingcaciso eyiyo. Ukufunda ujonge ezibhalweni kubalehele koa ulekile kubba ngaphandle kokulawulwa yibhayibhile, le ngqokelela yamagama ayinakuba ngcono kunoluvo lomntu; gokokwayo ke iyakuba ayilunganga ngokokuqonda kukaThixo (Yobhi 42:7).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Impendulo yethu kulombuzo ayizuchaza kuphela indlela esiyibona ngayo ibhayibhile nokubaluleka kwayo ebomini bethu, kodwa iyakubonisa nentsingiselo yayo kubomi bethu banaphakade. Ukuba ibhayibhile ngenene liliZwi likaThixo, ngoko ke kufuneka siyonwabele, siyifunde, siyithobele, yaye ekugqibeleni sithembele kuyo. Ukuba ke ibhayibhile lilizwi lika Thixo ngoko ke ukuyigxotha iyakuba kugxothwa uThixo ngokwakhe.

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: 1 Kwabasekorinte 15:1-4 ithi, "Ngoku ke bazalwana ndiyanikhumbuza ngeendaba ezilungileyo, ezo ndazishumayelayo kuni, nazamkela nokuzamkela nokuma kwazo. Ngelolizwi nakusindiswa, ukuba nabambelela kulo xa ndandilishumayela kuni. Okanye nikholelwe kwilize. Oko ndikufumeneyo ndakunikela kuni njenganto ibalulekileyo: ngokuba uKristu wazifela izono zethu ngokwezibhalo, waye wangcwatywa, nokuba wavuka ngomhla wesithathu ngokutsho kwezibhalo."

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Siyazi ukuba uThixo uyinyani kuba waziveza kuthi ngendlela ezintathu: Ngendalo, Ngelizwi lakhe, nangonyana wakhe uYesu Kristu.

Obona bungqina bobukho bakhe koko wakudalayo. "Kwasekudalweni iimpawu ezingabonakaliyo zikaThixo — amandla akhe angunaphakade kunye nendalo yobuThixo ziyabonakala ziyazeka ngenxa yendalo, ukuze abantu bangabinazizathu" (KwabaseRoma 1:20). "Amazulu abalisa uzuko lukaThixo; saye isibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe" (Iindumiso 19:1).

yabhalwa ngu Michael Houdmann

Impendulo: Yintoni intsingiselo yobomi? Ndingayifumana njani injongo, inkoliseko ebomini? Ndiyakubanakho na ukufeza into enentsingiselo? Abantu abaninzi abayeki ukucinga lemibuzo ebalulekileyo. Bajonga emva kwiminyaka edlulileyo bamangaliswqe ukuba kutheni ubudlelwane babo bahlukene, kutheni beziva belambatha, nangona bekufanele ukuba bakuzuzile oko bebezimisele ukufezekisa.