door BPN

Nederlandse audiobijbel.

geschdoorreven  David Cloud

De Jehovah Getuigen zijn bijzonder agressief in het uitdragen van hun geloof, met hun kerken en hun zendelingen over de gehele wereld. Het zijn van een 'aktieve getuige' voor hun organisatie, wordt beschouwd als noodzaak voor ieder's persoonlijke redding.

geschreven door: Christian Assemblies International

Iemand zei eens, "Voordat je iemand tot redding kunt brengen, moet je die persoon eerst verloren laten gaan." Met andere woorden: als een zondaar niet begrijpt dat zijn zonden hem in een hopeloze positie brengen voor God, zal hij nooit begrijpen hoe ‘verloren’ hij is en hoe erg hij De Redder nodig heeft.

geschreven door: Christian Assemblies International

Vaak werden ware christenen door de katholieke kerk als ketters vervolgd. Lees hier wat voor ketterse doctrines Rome door de eeuwen heen heeft geïntroduceerd.

geschreven door: Christian Assemblies International

De duivel bestaat wel en hij is in de wereld vandaag! En hij en zijn engelen werken eraan om JOU TE VERLEIDEN opdat je niet gered wordt. In het bijzonder heeft hij het grootste deel van de wereld verleid door hen te laten geloven dat hij een mythe is en niet bestaat. Dit is een misleiding!

geschreven door: Christian Assemblies International

Er is geen grootser plan dan het plan van onze verlossing. God wist dat de mensen die Hij geschapen had, zouden zondigen en daarom maakte Hij het mogelijk voor hen, door het offeren van Zijn zoon, verlost te worden. ""Toen de tijd vervuld was"" kwam de verlosser. Hij was een onbekende man uit Nazareth, maar voldeed aan de beschrijving die de profeet Jesaja 550 jaar tevoren had gegeven.

geschreven door: Christian Assemblies International

Is het werkelijk nodig voor een christen om een andere christen te trouwen? Wat als je alleen maar aan het ‘daten’ bent? Dit artikel geeft een paar belangrijke punten om over na te denken voordat mensen die grote beslissing nemen om te gaan trouwen.

Geschreven door Anton Bosch

Het wordt een gewoonte om te spreken over gebeden voor “nationaal berouw”. Op de eerste mei van dit jaar (2010), kwam een grote groep mensen samen in het Lincoln Memorial in Washington DC om te bidden voor berouw “ten bate van het Amerikaanse volk”. Ik herinner  me, opgroeiend in Z-Afrika, de vele keren dat de overheid nationale dagen van gebed en berouw afriep, in de hoop dat God regen zou zenden in de droge periodes.

Geschreven door Anton Bosch

Onlangs schreef ik dat de term “Christelijke natie” een contradictio in terminis is en dat je evenmin een “Christelijke natie” kan hebben als een “Christelijke wereld”. Sinds het artikel van twee weken geleden is het onderwerp ‘Amerika als Christelijke natie’ een heet onderwerp geworden door de verklaring van een populair Amerikaans politicus.

Geschreven door Anton Bosch

Veel Christenen werden misleid door te geloven dat zij op een of andere manier de koninkrijken van de wereld konden “bekeren” om koninkrijken van God te worden. In de loop van de tijd hebben ze hun energie en hoop gestoken in het brengen van het Koninkrijk van God door meer invloed te gaan uitoefenen op de regering, ten einde deze regering te transformeren.

Geschreven door Anton Bosch

In een vorig artikel zagen we dat het Koninkrijk van God en de koninkrijken van de wereld totaal verschillende entiteiten zijn en dat het koninkrijk van God geen verbeterde of bekeerde versie is van de koninkrijken van de wereld.

Geschreven door Anton Bosch

Niet alleen heeft het Koninkrijk van God een andere Koning dan de koninkrijken van de wereld, maar het heeft ook andere inwoners, een andere toekomst en het draait rond andere principes. Een van deze principes  waarom Gods Koninkrijk anders is dan dat van de wereld is de bereidheid om te dienen, in tegenstelling tot de drang naar macht.

Geschreven door Anton Bosch

Soms zijn de kleinste woorden het meest machtige. Neem bvb.het kleine woord “als”. Wanneer dit drieletterwoord in de Bijbelse passages wordt genegeerd, dan kan dit leiden tot een totaal verkeerde interpretatie van dit vers. Het vierletterwoord “maar” is evenzeer machtig, zowel in dagdagelijks gebruik als in de Bijbel.

Geschreven door Anton Bosch

“Als Christenen moeten we geen vrienden zoeken bij ongelovigen maar dienen we trouw te blijven aan onze “broeders”, ongeacht hun levenswandel. Dat is de houding van vele Christenen. Maar is dat juist?

Geschreven door Anton Bosch

Het werkwoord “aanspraak maken” blijkt onlangs te zijn veranderd van betekenis. De afkomst van dit werkwoord dateert van de 14de eeuw maar in de laatste voorbije jaren heeft het een nieuwe betekenis gekregen. Oorspronkelijk betekende het dat iemand wettelijk “aanspraak maakte” op een privilege, een genot of een eigendom. 

door: AllAboutGOD

Wij schrijven overtuigende websites die sceptici, zoekenden en een wereld vol leed bereiken met krachtig bewijs voor het bestaan van God en het Goede Nieuws van Jezus. Wij geloven dat de waarheid levens transformeert. Daarom plaatsen wij onze artikelen op de eerste pagina's van de populairste zoekmachines in de wereld. Op deze manier zijn we prominent met de waarheid aanwezig wanneer mensen antwoorden zoeken op het internet.

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

 geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

geschreveb door: Michael Houdmann

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De belangrijkste overeenkomst tussen Evangelische Christenen en Jehovah's Getuigen is ons geloof in en ons vertrouwen op de Bijbel als het hoogste, door God ingegeven gezag over alle onderwerpen die te maken hebben met God en Zijn verwachtingen voor ons. Al zien wij de zaken verschillend, toch moeten de Jehovah's Getuigen geprezen worden voor hun ijverige bestudering en hun afhankelijkheid van de Heilige Schrift om God en Zijn wil te leren kennen. Net als de mensen in Berea zouden wij er wijs aan doen om alle zaken in het leven te onderzoeken in het licht van de Schrift.

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De Bijbel is er volstrekt duidelijk over dat er uiteindelijk maar twee mogelijkheden zijn voor je eeuwige bestemming na je dood: de hemel of de hel. De Bijbel maakt het ook overvloedig duidelijk dat jij kunt bepalen waar je naar toe gaat wanneer je sterft. Hoe? Lees verder!

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Het is een werkelijkheid die we niet kunnen negeren: de dag waarop we de eeuwigheid zullen instappen kan dichterbij zijn dan we denken. Om ons op dat moment voor te bereiden, moeten we ons bewust zijn van de volgende waarheid: niet iedereen zal naar de hemel gaan. Hoe kunnen we zeker weten dat wij een van die mensen zullen zijn die de eeuwigheid in de hemel zullen doorbrengen?

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De eerste stap naar het Christen-zijn bestaat uit het begrijpen wat de term “Christen” betekent. De oorsprong van de term “Christen” is te vinden in de stad Antiochië van de eerste eeuw na Christus (zie Handelingen 11:26). Het is mogelijk dat de term “Christen” aanvankelijk als een belediging bedoeld was. Het woord betekent eigenlijk “kleine Christus”.

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Godsdienst, of religie, kan worden gedefinieerd als een “geloof in God of goden die aanbeden worden, gewoonlijk uitgedrukt in gedrag en ritueel” of: “elk systeem van geloof, aanbidding, enzovoorts, dat vaak een ethische code omvat”. Nou, meer dan 90% van de wereldbevolking volgt de een of andere godsdienst. Het probleem is dat er zo veel verschillende godsdiensten zijn. Welke is de juiste godsdienst? Wat is ware godsdienst?

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Het meest interessante aspect van de relatie tussen de Islam en het Christendom is wellicht wat de Koran over Jezus te zeggen heeft. De Koran zegt dat Allah Jezus stuurde en Hem met de Heilige Geest versterkte (Soera 2:87), dat Allah Jezus verhief (Soera 2:253), dat Jezus rechtvaardig en zondeloos was (Soera 3:46; 6:85; 19:19), dat Jezus uit de dood werd opgewekt (Soera 19:33-34), dat Allah Jezus gebood om een religie in te stellen (Soera 42:13) en dat Jezus naar de hemel steeg (Soera 4:157-158). Daarom zouden trouwe Moslims ervoor moeten zorgen dat zij vertrouwd zijn met de leer van Jezus en deze gehoorzamen (Soera 3:48-49; 5:46).

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Op de eerste plaats moet je begrijpen dat de verwoording van deze vraag niet beledigend bedoeld is. Wij ontvangen eerlijk waar vragen van Katholieken als: “Wat is het verschil tussen Katholieken en Christenen?” Wanneer we persoonlijk met Katholieken in gesprek gaan, dan krijgen we soms letterlijk te horen: “Ik ben geen Christen, ik ben een Katholiek.” Voor veel Katholieken zijn de begrippen “Christelijk” en “Protestant” een synoniem voor elkaar.

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Wat is een wedergeboren Christen? De klassieke passage uit de Bijbel die deze vraag beantwoord is te vinden in Johannes 3:1-21. De Here Jezus praat hier met Nicodémus, een belangrijke Farizeeër en lid van het Sanhedrin (de Hoge Raad van de Joden). Nicodémus was 's nachts bij Jezus gekomen. Nicodémus had vragen voor Jezus.

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Om het “goed” met God te maken, moeten we eerst begrijpen wat “fout” is. Het antwoord is zonde. “Er is er zelfs niet één, die doet wat goed is” (Psalmen 14:3). We zijn in opstand geweest tegen God’s geboden; “Wij zijn het, die als schapen afdwaalden!” (Jesaja 53:6).

Het slechte nieuws is dat de boete voor zonde de dood is. “Een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonden sterven (Ezechiël 18:4).” Het goede nieuws is dat een liefhebbende God ons achterna ging om ons Verlossing te kunnen geven.

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Weet jij zeker dat jij het eeuwige leven hebt en dat je naar de Hemel gaat als je sterft? God wil dat je daar zeker van bent! De Bijbel zegt: “Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:13). Stel dat je op dit moment voor God stond en Hij vroeg aan je, “Waarom zou ik jou in de Hemel binnen laten?” Wat zou je zeggen?

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: “In principe ben ik een goed mens, dus ik ga naar de hemel.” “Oké, ik heb wel wat slechte dingetjes gedaan, maar ik heb meer goede dingen gedaan, dus ik ga naar de hemel.” “God stuurt me heus niet naar de hel alleen omdat ik niet met de Bijbel leef. De tijden zijn veranderd!” “Alleen heel slechte mensen zoals kinderverkrachters en moordenaars gaan naar de hel.”

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Heb jij ooit Jezus als jouw persoonlijke Redder aanvaard? Laat mij deze vraag even uitleggen, voordat je antwoord geeft. Om deze vraag goed te begrijpen, moet je eerst de termen “Jezus Christus”, “persoonlijk” en “Redder” goed begrijpen.

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Heb jij honger? Dan doel ik niet op een lichamelijke honger; heb jij honger naar iets meer in het leven? Is er diep in jou iets dat nooit bevredigd lijkt te worden? Ja? Dan is Jezus de weg! Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Johannes 6:35)

 geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: “Fast Food” restaurants proberen ons te verleiden door ons ons voedsel te laten bestellen precies zoals wij het willen hebben. Sommige koffiegelegenheden scheppen op dat ze meer dan honderd verschillende smaken en variaties in koffie hebben. Zelfs als we een huis of een auto kopen kunnen we op zoek gaan naar één met al de accessoires en extra’s die we maar wensen. We leven niet langer in een chocolade-, vanille- en aardbeiwereld. Keuze is koning! Je kunt vrijwel alles vinden wat jij persoonlijk fijn vindt en nodig hebt.

 geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Is er leven na de dood? De Bijbel vertelt ons: “Wat is een mens toch kwetsbaar! Zijn leven is maar kort en onrustig. Net als een bloem bloeit hij maar een korte tijd om dan te verdorren; hij verdwijnt snel als de schaduw van een voorbijglijdende wolk … Als een mens sterft, zal hij dan weer herleven?” (Job 14:1-2, 14).

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De Romeinse Weg naar Verlossing is een manier om het Evangelie te verkondigen aan de hand van verzen uit het Bijbelse boek Romeinen. Het is een simpele maar doeltreffende methode om uit te leggen waarom we verlossing nodig hebben, hoe God voor verlossing gezorgd heeft, hoe we verlossing kunnen ontvangen, en wat de resultaten zijn van verlossing.

geschreven door:  Michael Houdmann

Antwoord: Het zondaarsgebed is een gebed dat mensen tot God bidden wanneer zij begrijpen dat ze een zondaar zijn en een Redder nodig hebben. Zomaar het zondaarsgebed opzeggen zal niets teweeg brengen. Een zondaarsgebed heeft alleen effect als het in alle oprechtheid weergeeft wat een persoon weet, begrijpt en gelooft over zijn/haar zondigheid en zijn/haar behoefte aan redding.

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Handelingen 13:38 stelt: ”Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven.”

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: De Bijbel is duidelijk over de weg naar het eeuwige leven. Ten eerste moeten wij erkennen dat we gezondigd hebben tegen God: ”Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” (Romeinen 3:23). We hebben allemaal dingen gedaan die bij God niet door de beugel kunnen, waardoor we een straf verdienen. Omdat al onze zonden uiteindelijk tegen een eeuwige God zijn begaan, is alleen een eeuwige straf afdoende. ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” (Romeinen 6:23)