by S'Busiso
August 5, 2018

There is a worrying trend where witchcraft is becoming more and more prominent in dramas featuring black families.

by Word Project

Free online audio Zulu Bible.

by Word Free

Sicela ukhethe incwadi eBhayibhelini eNgcwele ngolimi LwesiZulu. 

by Anonymous
Mar 28, 2013

These false prophets are changing the grace of God into a licence for immorality (Jude 1:4). Now let me tell you what these false teachers or pastors do to deceive people.

by Paul K. Williams

Drums beat their monotonous single-beat rhythm announcing another ceremony of the sangomas (one of the Zulu words for "witch doctor"). Onlookers, both curious and devout, gather as the sangomas begin their ritual dance. Dressed in skins, feathers and beads they go through various gyrations, calling on the ancestors and working themselves into a state where they can commune with the spirits.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: IBhayibheli alikubeki kucace ukuthi ukuchitha imbewu yendoda emhlabathini kuyisono noma cha. Indaba esithola kahle eBhayebhelini indaba kaOnani ku Genesise 38: 9 – 10. Abanye bayichaza lendaba “ukuchitha imbewu yakhe “kodwa ngoba u Onani wala ukuyifeza inkonzo bekufanele ayenze yokuvusela umfowebo inzalo. Lesihloko asivezi kakhulu ukuchitha imbewu phansi kodwa ukufeza inkonzo yomndeni.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: IBhayibheli lisitshela njalo ukuthiukuhlanganyele ngibulili bunye buyisono na (Genesisi 19; 1 -13, Levitikosi 18; 22, abaseRoma 1 26 – 27, abaseKorinthe 6; 9) abaseRoma 1: 26 – 27) Izwi lisifundisa ukuthi ukuba nobulili bunye isizathu sokumphika nokungamhloniphi uNkulunkulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayebheli alisho ngqo ukuthi ngubani inkosikazi kaKhayini. Kungenzeka ukuthi uKhayini ushade nodade noma umzala wakhe noma omunye wabadala kakhulu. Alisitsheli futhi ukuthi wayeneminyaka emingaki uma ebulala uAbel. (uGenesisi 4; 8) Njengaloku babengabalimi kusho khona ukuthi besebakhulile, mhlawumbe bebenemindeni yabo. Emuva kokufa kuka Abel uEva wazala abanye futhi abantwana abaningi. Ngempela baba nabantwana abanye (uGenesisi 5; 4).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iTastementi elidala liyaleza amaIsrayeli ukuthi bangashadi nabezizwe (u Deturinomi 7; 3 – 4). Isizathu salokhu ukuthi ukuthi uIsrayeli wayeyisizwe esikhethiwe. Ngalokho boku ngenxa yenkolo yabo. Isazathu sokuthi bangashadelani nezinye izozwe ukuthi abezizwe beba khonza izithixo, onkulunkulu ababaziweyo kanye nawo nkulunkulu bamanga. Loko bekubangela ukuthi u Israyeli alahlebe akhonze omunye onkukunkulu babezizwe namademoni kanye namahedeni.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayibheli alisiniki isifundiso noma incazelo eqondile ukuthi izilwane zasekhaya kanye nezasendle zinomphefumulo noma zizoya ezulwini. Kodwa – ke singasebenzisa izimiso zezwi ukuba sifinyelele ekuxazululeni lesihloko. iBhayibheli lithi izilwane kanye nabantu banawo lomoya wokuphila. (uGenesise 2: 7) izilwane nazo (uGenesise 1: 30; 6: 17, 7: 15, 22) zinawo ‘ umoya wokuphila”; ngakhoke abantu nezilwane kuyisithixo esiphilayo.. Umahluko omkhulu phakathi kwabantu nezilwane ukuthi umuntu unobuntu obenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nokumfuza.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Indaba yamadayinaso idala ukuphikisana okukhulu phakathi kwamaKrestu kuleminyaka endlulile kanye namanje emhlabeni, incazelo efanele ukuchaza kuGenesisi, kanye nokuthi sizothola kanjani ubufakazi obuphathekayo lapho sihlala khona.Kulabo abakholwa emhlabeni omdala bavumelana ukuthi zazi khona lezidalwa kodwa iBhayebheli alilobanga ngazo, ngokuba ngokuya kwezifundo ezidala amadayinaso afa eminyakeni eyisigidi edlulile (one million) ngaphambi kokudalwa komuntu wokuqala owahamba emhlabeni. Umuntu owabhala iBhayibheli akazange awabone amadayinaso.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Isikhathi sokuqala sokukhuluma ngezilimi saba ngosuku lwePentekosi ku Zenzo 2:1 – 4.Abapostoli baphuma ukushumayela ivangeli bakhuluma nezixuku kodwa bakhuluma ngolimi lwabo. “sibazwili bekhuluma ngamandla kaNkulunkulu kodwa bekhuluma ngolimi lwethu “(Izenzo 2:11). IsiGriki uma sichaza ulimi sisho ulimi olikhulumayo. “Ukukhuluma ngezilimi lisho ukukhuluma ulimi ngendlela yokuthi umuntu akuzwe ngoba ukhuluma ulimi lwakhe.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: 1uPetro 3:18 – 19 lithi izwi, “Ngokuba uKrestu wafela izono zethu kwaba kanye, abalungileyo nabangalungile, ukusiletha kuNkulunkulu. Wabulawa ngokomzimba kodwa waphila emoyeni, ngabe waya ukushumayela imimoya emajele. “Igama elithi “NgokoMoya “kuvesi 18 lifana kanye nokubunjwa kwegama “Inyama”. Kubonakala ukuthi kungcono ukusebenzisa “uMoya “ngaso lesisindo “Inyama “.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayibheli alikuchithi ukugembula, noma ukubheja kanye nokudlala ilotto. Kodwa iBhayebheli liyasicwayisa ukuthi siqaphele ukuthanda imali (1 kuThimothewu 6:10 amaHebheru 13:5)Izwi liyasigqugquzela ukuthi sibalekele yonke imizamo “yokuceba masinyane “(Izaga 13:11, 23:5;uMshumayeli 5 – 10) ukugembula ngempela kuyindlela eqonde ekuthandeni imali futhi imizamo nezithembiso zokuthola imali kalula. Yini engalunganga ngokugembula? ukugembula into enzima kakhulu ngoba uma ingenziwa ngokuqaphela kanti futhi kungasiwo umkhuba, imali eningi iyachithwa, kodwa ke abukho ububi lapho.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Amakholwa amaningi ayahluleka uma kufika kokweshumi. Kwamanye amabandla ikhulunyiswa kakhulu. Amanye amakholwa ayahluleka akuyifeza lenkonzo. Ukunikela nokweshumi fanele kukhishwe ngokuthokoza. Kodwa ngeshwa akunjalo emabandleni wethu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Okokuqala noma umuntu uyibheka kanjani indaba yokuhlukana, kubalulekile ukukhumbula incwadi kaMalaki 2:16 “Ngiyakuzonda ukwahlukana, usho uJehova ka Israel “ngokuya kwezi umshado ukuzinikela kwempilo yonke. “Ngoba laba ababili abasebabili kodwa bamunye. Ngakhoke okuhlanganise iNkosi, makungabikho muntu okwehlukanisako” (uMatewu 19 – 6)uNkulunkulu wase uyaqhaphela ukuthi umshado uhlanganisa abantu ababili abanobuthakathaka besono, ukwahlukana kuzoba khona.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Impendulo Umbhapahtiso wamaKrestu , ngokuya kwezi, Ubufakazi bomuntu ongaphandle okhombisa ukuthi kwenzekeni ngaphakathi kwempilo yokholwayo. Umbhaphatiso wamaKrestu ikhombisa uphawu lamaKrestu ekuhlanganyeleni nokufa kwakhe, ukungcwatshwa kanye nokuvuka kwabafileyo. Lithi IBhayibheli “Anazi yini ukuthi sonke asibhaphathizwe noKrestu sibhaphathiselwe kanye nokufa kwakhe?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Alikho igama lesi Griki noma isi Heberu elisetshenziswa e Bhayebhelini maqondana nendaba yocansi. iBjhayibheli alivumi ukuthi kube nobufebe noma ukuphinga, kodwa – ke ucansi phambi komshado ngabo kungukuphinga na? Ukuya 1 AbaseKorinthe 7:2, “yebo “impendulo ichachile:“Ngenxa yobuphingi obuningi, kungcono ukuthi yiloyo naloyo azithatheli unkosikazi wakhe, nowesifazane abe nendoda yinye. “1 AbaseKorinthe 7:2 lithi izwi njengalokhu umuntu engakwazi ukumelana nentshisakalo yenyama kanye futhi kunokuphinga okuningi, kungcono abantu bashade. Kuzogcwaliseka intshisakalo yabo ngendlela efanele.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Indaba enzima ngobuthathu bezulu ukuthi abunayo incazelo elula futhi eqondile. UButhathu isifundo esinzima ukuthi umuntu angasiqonda ngengqondo yobuntu kanye nokusichaza kahle. uNkulunkulu mkhulu okudlulisekayo kunathi futhi, ngokunjalo asifanele sicabange nje ukuthi singamqonda. iBhawayibheli lisifundisa ukuthi uNkulunkulu nguBaba, uJesu naye unguNkulunkulu, kanye futhi uMoya Oyingcwele nguBaba.iBhayebheli lisifundisa ukuthi munye uNkulunkulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Sikholwa ukuthi akusana kuphikasana okukhulu emabandleni namhlanje ngendaba yokuthi amakhosikazi angavunyelwa yini ukuba abafundisi noma abashumayeli. Ngokunjalo singayiboni lendaba njengekuphikisana phakathi kwamadoda namakhosikazi. Kukhona amakhosikazi akholwa ukuthi owesimame akuvunyelwa ukungena esikhundleni sokuba ngumfundisi ngoba iBhayebheli lisinika imibandela ethize, kanye futhi kukhona amadoda akholwa ukuthi amakhosikazi akavunyelwe ukuba babe sesikhundleni sobufundisi futhi iBhayibheli alinawo umbandela.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Lithi izwi likaNkulunkulu eTastementini elidala umyalo kubantwana baka Israyeli “Ningazibhobozi imizimba yenu noma noma ukudweba imizimba noma uphawu emzimbeni yenu: Mina nginguNkulunkulu. (Abalevitekusi 19:28) Noma abazalwane balesisivumelwane abasekho emthethweni wesivumelwane esidala (AbaseRoma 10:4, AbaseGalathiya 3: 23 – 25: AbaseEfesu 2: 15) Njengaloku uNkulunkulu wanika umyalo ongavumeli ukuzidweba emzimbeni kusinikeza umbuzo omkhulu. iTastementi Elisha alisho lutho ukuthi umuntu okholwayo angazidweba noma qha.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: iBhayebheli lisinika abantu abayisithupha abazibulala; Abhimeleki (Abahluleli 9; 54), uSawula (1 Samuweli 31; 4), Ibutho lika Sawula (1 Samuweli 31; 4 -6), Ahathipholi (2 Samuweli 17; 23), Zimri (1 AmaKhosi 16; 18) no Judasi (uMatewu 27; 5) Abesihlanu balamadoda bebabi ebusweni bukaJehova (iBhayebheli alisho lutho ngenduna yebutho kaSawula ukwenza asihlulelo ngempilo yakhe).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Uma abantu bazana noJesu Krestu njengomsindisi basondezwa ebudlelwaneni noNkulunkulu loko kusinika isiqiniseko saphakade Incwadi kaJuda “Kuyena onigcina ukuthi ningangeni ekulingweni futhi uzoninikela enkazimulweni ngaphandle kwesono kanye nenjabulo enkulu “Amandla kaNkulunkulu ayamgcina olungingileyo ukuba angawi. Kukuye, hayi thina, ukusinikela kuye ebukhoneni benkazimulo.Isiqiniseko saphakade umusa kaNkulunkulu osigcinayo, ingasithi sigcina insindiso yethu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Uma umuntu esindisiwe usesindiselwe unomphela na? Uma abantu bazana noJesu nje ngeNkosi Nomsindisi, Banikezwa isiqiniseko sokuthi banobudlelwane nesiqiniseko sokuthi insindiso yabo iqinisekile. Izahluko eziningi eBhayebheli ziyakufakazela loku. (a) AbaseRoma 8; 30 lithi izwi “Labo abamisele phambili, ubabizile futhi; labo ababizileubalungisele futhi; labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Phakathi kwethu aMakholwa wobuKrestu, kunekudideka okuningi ngokuthi kwenzekani emuva kokufa. Abanye bathi emuva kokufa sonke siyalala kuze kuba usuku lokwahlulela kokogcina, emuva kwalokho wonke umutu uzothunyelwa eZulwini noma eSihogweni. Abanye bathi uma uqeda ukufa, uyagwetshwa bese uthunyelwa lapho bewusebenzela khona.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Izinhliziyo zethu ziyabanga kakhulu ngalabo abafuna ukuceda izimpilo zabo. Manje ngingakhuluma ngemizwa, njengukuphelela ithemba nokukhandleka. Ungezwa ngathi usekujuleni okukhulu, ubese uyangabaza ukuthi ngabe likhona yini ithemba lobungcono. Uzibone ngathi akekho okunakayo futhi abaqondi isimo sakho. Impilo ibe muncu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: I Bhayibheli lisinika izikhali zonke ukusisiza ukuba sinqobe isono. Kulomhlaba esiphila kuwo singeke sibe ngabapheleleyo kodwa sifanele siphokophele ngokusizwa iNkosi ukunqoba isono. (1 Johane 1; 8) Uma singalandela lemigomo Yezwi lika Nkulunkulu singanqoba isono ngokukuba njengo Kristu imihla ngemihla.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Kukhona izinkolo eziningi futhi ezingenalo iqiniso ngesimo soMoya Oyingcwele. Abanye bamfanisa njengemandla amangalisayo. Abanye bamfanisa njengomuntu onamandla esinikwe uNkulunkulu thina maKrestu. Izwi lika Nkulunkulu lithi uyini uMoya Oyingcwele? Kalula nje lithi iBhayebheli uMoya nguNkulunkulu. IBhayebheli lithi uMoya Oyingcwele ngumuntu oPhezu kwakho konke, umuntu, imizwa kanye nentando.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ngingayazi kanjani intando kaNkulunkulu empilweni yami? Lithini iBhayebheli ngokwazi intando kaNkulunkulu esimeni esithize;

1 Yenza isiqiniseko sokuthi okucelayo nome okwenzayo akusikholoku iBhayibheli likunqabelayo.
2 Yenza isiqiniseko ukuthi ucela noma wenza ukudumisa uNkulunkulu futhi kusiza ukukholwa kwakho.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Kungahle kwenzeke ukuthi lombuzo ubaluleke kakhulu kusifundiso samaKresu. Lombuzo wabanga ukwehlukana phakathi kwama Katolike nama Luthere. Lombuzo futhi ulethe ukuhlukana phakathi kwamakhola eBhayibhele namabandla omthetho. Insindiso iza ngokukholwa noma ukukholwa kanye nemisebenzi? Ngisindiswa ngokukholwa ku Jesu, noma Kufanele ngikholwe ku Jesu futhi ngenze ezinye izinto?

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ngaphezu kwalokho uJesu owayezisho ukuthi uyikho, abafundi babemukela ubuNkulunkulu Bakhe. Bavuma ukuthi uJesu ufanelwe ukuthethelela izono – into eyayifanele ukuthi yenziwe nguNkulunkulu kuphela ngoba kuNguye ophambene nesono (Izenzo 5:31; KwabaseKolose 3:13; cf AmaHubo 130:4; KuJeremiya 31:34). Okusondele kakhulu kulokho ukuthi uJesu wathi Yena “uzokwahlulela abaphilayo nabafileyo” (II KuThimothewu 4:1). UTomase wathi kuJesu, “Nkosi yami Nkulunkulu wami!” (NgokukaJohane 20:28).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ukhiye wokuqondisisa lenkulumo ukuba sazi ukuthi umthetho weTestamente elidala wanikezwa isizwe sakwaIsrayeli, hhayi kumaKristu. Eminye yalemithetho yayinikezwe amaIsrayeli ukuba amthobele futhi amjabulise uNkulunkulu (njengemithetho eyishumi), kanti eminye yayibafundisa ibabonisa ukuthi ufanele ukukhonzwa kanjani uNkulunkulu (njengemithetho yemihlatshelo), eminye yalemithetho yayenzelwe nje ukwenza uIsrayeli ukuba ehluke kwezinye izizwe (njengemithetho yokudla nokwembatha).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ingachazwa ngokuthi iyini impilo? Ngingayithola kanjani injongo, ukugcwaliseka, nokweneliseka empilweni? Ingabe nginakho yini kimina ukuba ngingaphumelela ukwenza utho olusemqoka? Abaningi abantu bacanga bengaqedi ngokuthi impilo iyini, isho ukuthini. Babheka emumva eminyakeni eyadlule bangaqondisisi ukuthi ubudlelwane babo bubhidlike kanjani, nokuthi bazizwele benganelisekile yize bakutholile konke ebebefise ukukwenza.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: I KwabaseKorinte 15:1-4 ithi, “Kepha, bazalwane, ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimi kulo, nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo.”

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Siyazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ngempela ngoba uzivezile kithi ngezindlela ezintathu: Endalweni, eZwini Lakhe, futhi naseNdodaneni Yakhe uJesu Kristu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Impendulo yethu yalombuzo ayizukuveza nje kuphela indlela esemqoka ngayo iBhayibheli ezimpilweni zethu, kodwa nendlela ethinta ngayo impilo yethu ngokwaphakade. Uma iBhayibheli liyiliZwi likaNkulunkulu ngempela, ngalokho ke sifanele ukulihlonipha, silidadishe, silithobele, futhi silethembe ngokuphelele. Uma iBhayibheli liyiliZwi likaNkulunkulu ukulidebesela lona kusho ukudebesela uNkulunkulu uqobo Lwakhe.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Izindaba ezimanandi, uma silinga ukuphendula lombuzo, ziwukuthi kuningi kakhulu esingakuthola ukuthi uNkulunkulu ungubani! Labo abafuna ukwazi kabanzi ngalencazelo kungabasiza uma bengacala ngokuyifunda yonke kuqala; bese ke babuyela emumva baqaphelisisa izindimana ezikhethekile embhalweni ezichaza kabanzi ngayo.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Akukho lapho kubhalwe khona eBhayibhelini lapho uJesu elikhipha ngembaba khona ukuthi, “nginguNkulunkulu”. Kodwa lokho akusho ukuthi akakuvezanga noma akashongo ukuthi unguNkulunkulu. Isibonakaliso salokhu amagama uJesu awasho encwadini ngokukaJohane 10:30, “Mina noBaba simunye.” Uma ungawanakile lamagama angeke usho vele ukuthi uJesu uzisho ukuthi unguNkulunkulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ingabe uNkulunkulu ukhona yini? Kuyamangaza ukuthi abantu abaningi bagxile kulenkulumo mpikiswano. Uhlolo olusanda kwenziwa lukhombisa ukuthi abantu abangaphezu kuka 90% emhlabeni bayakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu noma ke emandleni thize amakhulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ungubani uJesu Kristu? Ngokungafananisi nalombuzo othi, “Ingabe uNkulunkulu ukhona yini?” bancane kakhulu abantu abazibuza ukuthi uJesu yena ukhona yini. Kwamukeleka kalula nje ukuthi uJesu wayengumuntu ngokwempela owaphila lapha emhlabeni ezweni lakwaIsraeli eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili (2000 years) ezadlule.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Wenze kahle kakhulu! Wenze isinqumo esizoshintja impilo yakho yonke! Mhlawumbe uyazibuza ukuthi, “Manje yini okunye ofanele ukwenze? Ngiluqala kanjani uhambo lwami noNkulunkulu?” Lezinyathelo ezibhalwe lapha ngaphansi zizokunikeza indlela eyiyona yona esuselwa eBhayibhelini. Uma unemibuzo ngohambo lwakho, sicela uvakashele ku www.gotquestions.org/IsiZulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Incwadi echaza kabanzi ngamagama ebizwa ngokuthi yiWebster’s Dictionary ichaza umuntu onguMkriatu kanjena, “ngumuntu onobufakazi obuqinile ngokukholwa kuJesu njengoMsindisi noma kuleyo nkolo eyakhelwe ezifundisweni zikaJesu.” Noma lencazelo iyisiqalo esihle ekuqondeni ukuthi umuntu onguMkristu uyini, kodwa njengazo zonke izincazelo ezivela ekuqondeni kwezwe, iyasilela ukuchaza kahle ngokweqiniso leBhayibheli ukuthi kusho ukuthini ukuba nguMkristu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Umthandazo wesoni ngumthandazo othandazwa ngumuntu kuNkulunkulu lapho esebonile futhi eqonda ukuthi uyisoni udinga uMsindisi. Ukusho lomthandazo kukodwa nje angeke kufeze lutho. Lomthandazo ubanomphumela uma ngabe lomuntu owuthandazayo uyazi, uyaqonda, futhi uyakholwa ngokona kwakhe nokuthi uyidinga ngempela insindiso.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: “UMgudu wakwabaseRoma wensindiso” yindlela nje yokuhlephulelana noma ukushumayela ivangeli lensindiso usebenzisa amavesi eBhayibhelini acashulwe encwadini yaKwabaseRoma. Yindlela elula kodwa enamandla echaza kahle ukuthi sidingelani ukusindiswa, ukuthi uNkulunkulu wasipha kanjani insindiso, singayemukela kanjani insidiso, futhi yini imiphumela yensindiso.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Izitolo ezithengisa ukudla zisidonsela kuzo ngokusivumela ukuba sizikhethele ukudla esikuthandayo, kulungiswe ngendlela yethu esiyikhethileyo. Ezinye zalezitolo ziziqhenya ngezintlobontlobo zokudla noma amkofi ahlukene esingakhetha kuwo. Noma sizithengela izimoto noma izindlu, sikhetha lezo ezinezinto esizidingayo nesizithandayo. Asiphili esikhathini lapho kungekhokuzikhela khona. Ukuzikhethela yikhona okuhamba phambili!

Eyabhalwa Michael Houdmann

Umbuzo: "Yini uhlelo lwensindiso?"

Impendulo: Ingabe ulambile? Hhayi ukulambela ukudla, kodwa ingabe uzwa indlala yokufuna okuncono empilweni. Ingabe kukhona phakathi kwakho ukungeneliseki? Uma kunjalo ke, uJesu uyiyona ndlela! UJesu uthi “Mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alambe, nokholwa yimi kasoze ome.” (NgokukaJohane 6:35).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Usumamukele uJesu Kristu njengoMsindisi wakho? Ngaphambi kokuba uphendule lombuzo, ngivumele ukuba ngiwuchaze kahle. Ukuze lombuzo uwuqondisise kahle ufanele ukuqondisisa kahle “uJesu Kristu,” “owakho” “noMsindisi.”Ungubani UJesu Kristu? Abaningi bamukela uJesu Kristu njengendoda elungile, uququdu lukathishela, noma njengomprofethi kaNkulunkulu.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ingabe kukhona ukuphila emva kokufa? IBhayibheli isitshela ukuthi, “Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane, igcwele ukuyaluza. Uyavela njengembali, abune, ubaleka njengethunzi angemi….Uma umuntu efa, uyakubuye aphile na?” (UJobe 14:1-2, 14).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Uqiniseke ngempela ukuthi unakho ukuphila okuphakade nokuthi uzoya eZulwini uma ufa? UNkulunkulu ufuna ukuthi ube nesiqiniseko! IBhayibheli ithi: “Nginilobele lokho, ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu.” (1 KaJohane 5:13).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: "Mina ngingumuntu ozilungele ngendalo, ngakoke ngiyolingena iZulu.” "Ngiyavuma ngenza izinto ezimbi ngesinye isikhathi, kodwa ziningi ezinhle engizenzayo kunalezo ezimbi, ngalokho ke eZulwini ngiyongena noma kanjani.” UNkulunkulu angeke angijezise ngokungiyisa esihogweni ngenxa yokuthi nje angiphili ngeBhayibheli. Izikhathi sezishintshile manje.” “Ngabantu abonakele kakhulu njengalaba abanukubeza izingane nababulali ababekelwe isihogo.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ukuze silungelane noNkulunkulu, kufanele siqonde kuqala ukuthi yini “into embi” empilweni yethu. Impendulo ithi yisono! “…akakho owenza okuhle, akakho noyedwa” (Amahubo 14:3). Sivukele samelana nemiyalo kaNkulunkulu; “Thina sonke sidukile njenegezimvu….” (UIsaya 53:6).

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Imithetho eMine yakoMoya iyindlela yokushiyelana noma ukuhlephulelana izindaba ezinhle zensindiso etholakala ngokukholwa kuJesu Kristu.Lena yindlela elula yokuhlela kahle okusemqoka okuqukethwe yiVangeli phansi kwamaphuzu amane.

Eyabhalwa Michael Houdmann

Umbuzo: "Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha?"

Impendulo: Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha? Ombhalo othathelwe eBhayibhelini oyiwona uphendula lombuzo utholakala ku NgokukaJohane 3:1-21. INkosi uJesu Kristu ukhuluma noNikodemu umlisa owaziwayo wakubaFarisi owayeyisikhulu sabaJuda. UNikodemu weza kuJesu ebusuku. UNikodemu wayenemibuzo abethanda ukuyibuza uJesu.

Eyabhalwa Michael Houdmann


Impendulo: Izenzo 13:38 zisho lokhu, “Ngakho ke makwazeke kini madoda, bazalwane, ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono…”

by Michael Houdmann

Impendulo: IBhayibheli isinikeza indlela eqondileyo eya ekuphileni okuphakade. Okokuqala, sifanele ukwamukela ukuthi sonile kuNkulunkulu: "Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu” (KwabaseRoma 3:23) Sonke sense izinto ezingamthokozisi uNkulunkulu, ezenza ukuthi sifanele ukujeziswa. Ngokuba zonke izono zethu ziphambene ngokupheleleyo noNkulunkulu ophakade, sifanelwe yisijeziso esiphakade. “Inkokhelo yesono ingukufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu" (KwabaseRoma 6:23).