Wat is echte godsdienst?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Godsdienst, of religie, kan worden gedefinieerd als een “geloof in God of goden die aanbeden worden, gewoonlijk uitgedrukt in gedrag en ritueel” of: “elk systeem van geloof, aanbidding, enzovoorts, dat vaak een ethische code omvat”. Nou, meer dan 90% van de wereldbevolking volgt de een of andere godsdienst. Het probleem is dat er zo veel verschillende godsdiensten zijn. Welke is de juiste godsdienst? Wat is ware godsdienst?

De twee meest voorkomende ingrediënten van godsdienst zijn regels en rituelen. Sommige godsdiensten zijn in wezen niets meer dan een lijst van regels: dingen die je moet doen en dingen die je niet mag doen. Dat zijn de dingen die een mens in acht moet nemen om als een trouwe volgeling van die godsdienst te worden beschouwd en om op goede voet te staan met de God van die godsdienst. Twee voorbeelden van godsdiensten die op regels zijn gestoeld zijn de Islam en het Jodendom. Islam heeft Vijf Zuilen die in acht moeten worden genomen. Het Jodendom heeft honderden geboden en tradities die gevolgd moeten worden. Tot op zekere hoogte beweren beide godsdiensten dat iemand op goede voet staat met God als hij de regels van de godsdienst gehoorzaamt.

Andere godsdiensten concentreren zich meer op de inachtneming van rituelen in plaats van een gehoorzaamheid aan een lijst van regels. Door dit offer aan te bieden, door deze taak uit te voeren, aan deze dienst deel te nemen, deze maaltijd te eten, enzovoorts, zal een mens op goede voet staan met God. Het meest in het oog springende voorbeeld van een godsdienst die op rituelen is gebaseerd is het Rooms-katholicisme. Het Rooms-katholicisme stelt dat God een mens na zijn dood in de hemel zal toelaten als hij of zij als zuigeling met water is gedoopt, aan de Mis deelneemt, zonden aan een priester opbiecht, gebeden tot heiligen in de hemel richt, vóór de dood door een priester wordt bediend, enzovoorts, enzovoorts. Boeddhisme en Hindoeïsme zijn godsdiensten die primair op rituelen zijn gebaseerd, maar kunnen in mindere mate ook gezien worden als godsdiensten die op regels zijn gebaseerd.

Echte godsdienst is noch op regels, noch op rituelen gebaseerd. Echte godsdienst is een relatie met God. Twee dingen die alle godsdiensten beweren zijn dat de mensheid op de een of andere manier van God is afgescheiden en dat de mensheid met Hem verzoend moet worden. Een valse godsdienst probeert dit probleem op te lossen door regels en rituelen in acht te nemen. Echte godsdienst lost dit probleem op door te erkennen dat alleen God deze kloof tussen mens en God kan overbruggen en dat Hij dit ook heeft gedaan. Echte godsdienst erkent de volgende dingen:

• Wij hebben allemaal gezondigd en zijn daarom allemaal van God afgezonderd (Romeinen 3:23).

• Als deze situatie niet rechtgezet wordt, dan is de rechtvaardige straf voor de zonde de dood en een eeuwige afscheiding van God na de dood (Romeinen 6:23).

• God kwam in de Persoon van Jezus Christus naar ons toe en is in onze plaats gestorven. Hij nam zo de straf op Zich die wij verdienen. Hij stond op uit de dood om aan te tonen dat Zijn dood een toereikende offergave was (Romeinen 5:8; 1 Korintiërs 15:3-4; 2 Korintiërs 5:21).

• Als wij Jezus als Redder aanvaarden, op Zijn dood vertrouwen als de volledige betaling voor onze zonden, dan zijn we vergeven, gered, vrijgekocht, verzoend met God en gerechtvaardigd voor God (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10; Efeziërs 2:8-9).

Echte godsdienst kent weliswaar regels en rituelen, maar er is een cruciaal verschil. In echte godsdienst worden regels en rituelen in acht genomen uit dankbaarheid voor de redding die God heeft aangeboden – NIET om die verlossing te verkrijgen. Echte godsdienst, het Bijbelse Christendom, heeft regels (moord niet, pleeg geen overspel, lieg niet, enzovoorts) en rituelen die in acht moeten worden genomen (doop door onderdompeling en het Heilige Avondmaal / Communie). Maar de inachtneming van de regels en rituelen is niet wat iemand op goede voet brengt met God. Nee, deze regels en rituelen zijn het GEVOLG van de relatie met God, door genade en in geloof – het geloof in alleen Jezus Christus als de Redder. Valse godsdiensten bestaan uit dingen doen (regels en rituelen) in een poging om Gods genade te verdienen. Echte godsdienst bestaat uit de ontvangst van Jezus Christus als Redder en daardoor een juiste relatie met God, om vervolgens dingen te doen (regels en rituelen) uit liefde voor God en vanuit een verlangen om dichter tot Hem te groeien.

http://www.gotquestions.org/Nederlands/ware-religie.html