Ik ben een Moslim, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

geschreven door: Michael Houdmann

Antwoord: Het meest interessante aspect van de relatie tussen de Islam en het Christendom is wellicht wat de Koran over Jezus te zeggen heeft. De Koran zegt dat Allah Jezus stuurde en Hem met de Heilige Geest versterkte (Soera 2:87), dat Allah Jezus verhief (Soera 2:253), dat Jezus rechtvaardig en zondeloos was (Soera 3:46; 6:85; 19:19), dat Jezus uit de dood werd opgewekt (Soera 19:33-34), dat Allah Jezus gebood om een religie in te stellen (Soera 42:13) en dat Jezus naar de hemel steeg (Soera 4:157-158). Daarom zouden trouwe Moslims ervoor moeten zorgen dat zij vertrouwd zijn met de leer van Jezus en deze gehoorzamen (Soera 3:48-49; 5:46).

De leer van Jezus werd door Zijn discipelen, tot in groot detail, in de Evangelies vastgelegd. Soera 5:111 stelt dat de discipelen door Allah werden bezield om in Jezus en Zijn boodschap te geloven. Soera 61:6 en 6:14 identificeren zowel Jezus als Zijn discipelen als Allahs helpers. Als de discipelen Allahs helpers waren, dan moeten zij de leer van Jezus nauwkeurig hebben vastgelegd. De Koran draagt Moslims op om zowel de Torah als de Evangelies te bewaken en te gehoorzamen (Soera 5:44-48). Als Jezus zondeloos was, dan was Zijn hele onderricht volledig waar. Als de discipelen van Jezus Allahs helpers waren, dan moeten zij de leer van Jezus nauwkeurig hebben vastgelegd.

Via Mohammed draagt Allah de Moslims in de Koran op om de Evangelies te bestuderen. Allah zou een dergelijke opdracht niet gegeven hebben als de Evangelies verdraaid waren geweest. Daarom waren de Evangelies in de tijd van Mohammed betrouwbaar en nauwkeurig. We hebben tegenwoordig nog kopieën van de Evangelies die 450 jaar ouder zijn dan de tijd van Mohammed. Er zijn letterlijk duizenden manuscripten van de Evangelies beschikbaar. Wanneer we de oudste kopieën vergelijken met de kopieën uit Mohammeds tijd en nog latere kopieën, dan zien we duidelijk dat alle kopieën van de Evangelies zeer goed met elkaar overeenstemmen wat betreft Jezus en Zijn leer. Er bestaat absoluut geen bewijs dat de Evangelies verdraaid of veranderd zouden zijn. Daarom kunnen we er volledig op vertrouwen dat de hele leer van Jezus waar is, dat Zijn leer nauwkeurig in de Evangelies is vastgelegd en dat Allah de Evangelies nauwkeurig heeft behouden.

Wat hebben de Evangelies dan zoal over Jezus te zeggen? In Johannes 14:6 verkondigt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Jezus leerde ons dat Hij de enige weg naar God is. In Matteüs 20:19 zei Jezus dat Hij gekruisigd en gedood zou worden en dat Hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. De Evangelies leggen duidelijk vast dat dit precies zo plaatsvond als Jezus had voorspeld (Matteüs hoofdstukken 27-28, Marcus hoofdstukken 15-16, Lucas hoofdstukken 23-24, Johannes hoofdstukken 19-21). Waarom zou Jezus, een groot profeet van Allah, toestaan dat Hij Zelf gedood zou worden? Waarom zou Allah dit toestaan? Jezus zei dat er geen grotere liefde bestaat dan je leven te geven voor je vrienden (Johannes 15:13). Johannes 3:16 zegt dat God genoeg van ons hield om Jezus te sturen om Zijn leven voor ons te geven.

Waarom was het dan nodig dat Jezus Zijn leven voor ons opofferde? Dit is HET grote sleutelverschil tussen de Islam en het Christendom. De Islam onderwijst dat Allah ons beoordeelt op basis van de balans tussen onze goede daden en onze slechte daden. Het Christendom onderwijst dat niemand in staat is om zijn goede daden zwaarder te laten wegen dan zijn slechte daden. Zelfs als het mogelijk zou zijn om slechte daden met goede daden ongedaan te maken, dan is Allah nog steeds zo absoluut en zo perfect heilig dat Hij niemand in de hemel kan toelaten die ook maar een enkele zonde heeft begaan. Allah kan niets anders dan perfectie in de hemel toelaten, omdat Hij zelf perfect en heilig is. Dit betekent dat wij ons allemaal op een rechtstreeks pad naar een eeuwigheid in de hel bevinden. Allahs heiligheid vereist een eeuwige veroordeling voor de zonden. Dit is de reden waarom Jezus onze offergave moest zijn.

Jezus was zondeloos, zoals de Koran onderwijst. Hoe kon een menselijk wezen een heel leven leiden zonder ook maar een enkele keer te zondigen? Dat is onmogelijk. Hoe kreeg Jezus dit dan voor elkaar? Jezus was meer dan een mens. Jezus verkondigde Zelf dat Hij één was met God (Johannes 10:30). Jezus verkondigde dat Hij Zelf de God van de Torah was (Johannes 8:58). De Evangelies leren ons duidelijk dat Jezus God in de vorm van een menselijk wezen was (Johannes 1:1,14). God wist dat wij allemaal hadden gezondigd en daarom de hemel niet zouden kunnen binnengaan. God wist dat een betaling voor onze zonden de enige manier was waarop wij vergeven konden worden. God wist dat alleen Hij een dergelijke oneindige prijs kon betalen. God werd daarom een mens: Jezus Christus. Hij leefde een zondeloos leven (Soera 3:46; 6:85; 19:19), onderwees de perfecte boodschap en stierf voor ons om de boete voor onze zonden te betalen. God deed dit omdat Hij van ons hield en omdat Hij wil dat we de eeuwigheid met Hem in hemel zullen doorbrengen.

Nou, wat betekent dit dan voor jou? Jezus was de perfecte offergave voor onze zonden. God biedt ons allen vergeving en redding als we Zijn geschenk aan ons maar willen aanvaarden (Johannes 1:12); wanneer we geloven dat Jezus de Redder is die Zijn leven voor ons – Zijn vrienden – heeft opgegeven. Als jij jouw vertrouwen in Jezus stelt als jouw Redder, dan zul je absoluut verzekerd zijn van een eeuwig leven in de hemel. God zal je zonden vergeven, je ziel reinigen, je geest vernieuwen, jou een overvloedig leven in deze wereld geven… en een eeuwig leven in de volgende wereld. Hoe zouden we zo’n kostbaar geschenk kunnen afwijzen? Hoe zouden we God onze rug kunnen toekeren – de God die genoeg van ons hield om Zichzelf voor ons op te offeren?

Als jij niet zeker weet wat je gelooft, dan nodigen wij je uit om het volgende gebed tot God te richten: “God, help me om te weten wat waar is. Help me om te kunnen onderscheiden wat dwalingen zijn en wat waarheid is. Help me om te weten wat het juiste pad naar mijn redding is.” God zal een dergelijk gebed altijd eren.

Als jij Jezus als jouw Redder wilt ontvangen, spreek dan gewoon tot God, hardop of stilletjes, en vertel Hem dat je het geschenk van de verlossing door Jezus wil aanvaarden. Als je een gebed wil zeggen, dan is hier een voorbeeld: “God, dank U voor Uw liefde voor mij. Dank U voor Uw eigen offergave voor mij. Dank Uw aangeboden vergeving en verlossing. Ik aanvaard het geschenk van de verlossing door Jezus. Ik vertrouw op Jezus als mijn Redder. Ik hou van U Heer en ik onderwerp mij aan U. Amen!”

http://www.gotquestions.org/Nederlands/Christen-Moslim.html