Ingabe amaKristu aphoqelelekile ukuthobela umthetho weTestamente elidala na?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

Eyabhalwa Michael Houdmann

Impendulo: Ukhiye wokuqondisisa lenkulumo ukuba sazi ukuthi umthetho weTestamente elidala wanikezwa isizwe sakwaIsrayeli, hhayi kumaKristu. Eminye yalemithetho yayinikezwe amaIsrayeli ukuba amthobele futhi amjabulise uNkulunkulu (njengemithetho eyishumi), kanti eminye yayibafundisa ibabonisa ukuthi ufanele ukukhonzwa kanjani uNkulunkulu (njengemithetho yemihlatshelo), eminye yalemithetho yayenzelwe nje ukwenza uIsrayeli ukuba ehluke kwezinye izizwe (njengemithetho yokudla nokwembatha).

Akukho namunye kelemithetho esifanelwe ukuwugcina thina namuhla. Ngenkathi uJesu efa esiphambanweni, wawumisa ukuba usebenze umthetho weTestamente elidala (KwabaseRoma 10:4; KwabaseGalathiya 3:23-25; Kwabase Efesu 2:15).

Endaweni yomthetho weTestamente elidala, sesingaphansi komthetho kaKristu (KwabaseGalathiya 6:2) owokuthi, “uthande iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke intliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofethi” (NgokukaMathewu 22:37-40). Uma ngabe senza lezizinto ezimbili, sizobe sigcwalisa lokho uKristu afuna ukuba sikwenze, “Lolu wuthando lwethu kuNkulunkulu: ukulalela imiyalo yakhe; nemiyalo yakhe ayinzima” (I kaJohane 5:3).

Ngokuphathekayo nemithetho eyishumi ayithintene namaKristu. Kodwa ke imithetho eyisishiyagalolunye keleyo eyishumi iphindaphindiwe eTestamenteni elisha (ngaphandle kowodwa okhuluma ngokugcina iSabatha). Kusobala ukuthi uma sithanda uNkulunkulu singeze sakhonza abanye onkulunkulu noma izithombe. Uma sithanda omakhelwane bethu angeke sibabulale, sibaqambele amanga, senze ubuphingi, noma sifise lokho okungokwabo. Ngalokho ke asikho ngaphansi kwemithetho yeTestamente elidala. Sifanele sithande uNkulunkulu futhi sithande omakhelwane bethu. Uma senza lezozinto ezimbili ngokwethembeka, konke kuzolunga futhi zonke izinto zizohamba njengoba kufanele.

http://www.gotquestions.org/IsiZulu/Umthetho-wobuKristu.html