מהי תוכנית הישועה?

Search

Search

Categories

Categories

Most Popular

Social Share

by Michael Houdmann

מהי תוכנית הישועה?

שאלה: מהי תוכנית הישועה?

תשובה: האם אתה רעב? הכוונה לא לרעב פיזי, אולם האם יש לך רעב למשהו אחר בחייך? האם יש משהו עמוק בתוכך שאינך ממצה? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע אמר, “אנוכי הוא לחם החיים; כל בא אלי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא עוד” (בשורת יוחנן 6:35).

האם אתה מבולבל? האם נראה שאינך יכול למצוא את הדרך או המטרה בחייך? האם נראה לך שמישהו כיבה את האור ואינך יכול למצוא את המתג? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, “אני אור העולם; כל ההולך אחרי לא יתהלך בחשכה, כי אור החיים יהיה לו” (בשורת יוחנן 8:12).

האם אתה מרגיש שננעלת מחוץ לחייך? האם ניסית לפתוח דלתות רבות, רק למצוא ריקנות וחוסר משמעות מאחריהן? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, “אנוכי הדלת, איש כי יבוא בי- יוושע; ובצאתו ובבואו ימצא מרעה” (בשורת יוחנן 10:9).

האם אנשים אחרים תמיד מאכזבים אותך? האם יש לך יחסים שנראים רדודים וריקים? האם נראה שאחרים מנצלים אותך? אם כן, ישוע הוא הדרך! “אנוכי הוא הרועה הטוב, הרועה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו; … אני הרועה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי” (בשורת יוחנן 11,14: 10).

האם אתה תוהה מה קורה לאחר המוות? האם אתה עייף מחייך או מדברים שהופכים לרקב וחלודה? האם אתה לפעמים תוהה אם יש איזו משמעות לחיים? האם ברצונך לחיות לאחר המוות? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, “אנוכי התקומה והחיים; המאמין בי יחיה גם כי ימות; וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם” (בשורת יוחנן 26-25: 11).

מהי הדרך? מהי האמת? מהם החיים? ישוע עונה, “אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים; לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי” (בשורת יוחנן 14:6).

הרעב שאתה מרגיש בתוכך הוא רעב רוחני, והוא יוכל להתמלא רק ע”י ישוע. הוא היחיד שיכול להרים את מסך החושך. הוא השער לחיים מספקים הוא הידיד והרועה שחיפשת. הוא החיים – בעולם הזה ובעולם הבא. ישוע הוא הדרך לישועה!

הסיבה שאתה מרגיש רעב, הסיבה שאתה מרגיש אבוד בחשיכה, הסיבה שאינך יכול למצוא משמעות לחיים, הינה בגלל שאתה רחוק מאלוהים. הכתובים אומרים לנו שכולנו חטאנו ולכן אנו רחוקים מאלוהים (קוהלת 7:20; אל הרומיים 3:23). הריקנות שאתה מרגיש בליבך נובעת מחסרונו של אלוהים בחייך. נבראנו על מנת שיהיה לנו קשר עם אלוהים. עקב החטא שלנו אין לנו קשר איתו. גרוע מזה, החטא שלנו גורם לנו להיות מופרדים מאלוהים גם בנצח, בחיים האלה ובבאים (אל הרומיים 6:23; יוחנן 3:36).

כיצד ניתן לפתור בעיה זו? ישוע הוא הדרך! ישוע לקח על עצמו את חטאינו (השנייה לקורינתיים 5:21). ישוע מת במקומנו (אל הרומיים 5:8), לקח על עצמו את עונשנו. לאחר שלושה ימים קם ישוע מן המתים, והוכיח את נצחונו על החטא ועל המוות (אל הרומיים 5-4: 6). מדוע הוא עשה זאת? ישוע עונה לשאלה זו בעצמו, “אין לאיש אהבה יתרה, מתתו את נפשו בעד ידידיו” (בשורת יוחנן 15:13). ישוע מת על מנת שאנחנו נוכל לחיות. אם נאמין בישוע ונבטח במותו ובמחיר ששילם עבור חטאינו – כל חטאנו יסלחו לנו וימחקו. אז לא יהיה לנו רעב רוחני. המנורה שוב תאיר ואנו נחווה חיים מלאים ומספקים. אנו נכיר את הידיד האמיתי שלנו ואת הרועה הטוב. יהיה לנו בטחון בחיים שלאחר המוות – ותחיה לחיי נצח עם ישוע!

“כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים” (בשורת יוחנן 3:16)

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על “קיבלתי את ישוע היום”.

חזור לעמוד הבית בעברית

מהי תוכנית הישועה?
         

http://www.gotquestions.org/Hebrew/Hebrew-Plan-Salvation.html

 

 

 

What is the plan of salvation / way of salvation?

by Michael Houdmann

Answer: Are you hungry? Not physically hungry, but do you have a hunger for something more in life? Is there something deep inside of you that never seems to be satisfied? If so, Jesus is the way! Jesus said, “I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty” (John 6:35).

Are you confused? Can you never seem to find a path or purpose in life? Does it seem like someone has turned out the lights and you cannot find the switch? If so, Jesus is the way! Jesus proclaimed, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life” (John 8:12).

Do you ever feel like you are locked out of life? Have you tried so many doors, only to find that what is behind them is empty and meaningless? Are you looking for an entrance into a fulfilling life? If so, Jesus is the way! Jesus declared, “I am the gate; whoever enters through me will be saved. He will come in and go out, and find pasture” (John 10:9).

Do other people always let you down? Have your relationships been shallow and empty? Does it seem like everyone is trying to take advantage of you? If so, Jesus is the way! Jesus said, “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me” (John 10:11, 14).

Do you wonder what happens after this life? Are you tired of living your life for things that only rot or rust? Do you sometimes doubt whether life has any meaning? Do you want to live after you die? If so, Jesus is the way! Jesus declared, “I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die” (John 11:25-26).

What is the way? What is the truth? What is the life? Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6).

The hunger that you feel is a spiritual hunger, and can only be filled by Jesus. Jesus is the only one who can lift the darkness. Jesus is the door to a satisfying life. Jesus is the friend and shepherd that you have been looking for. Jesus is the life—in this world and the next. Jesus is the way of salvation!

The reason you feel hungry, the reason you seem to be lost in darkness, the reason you cannot find meaning in life, is that you are separated from God. The Bible tells us that we have all sinned, and are therefore separated from God (Ecclesiastes 7:20; Romans 3:23). The void you feel in your heart is God missing from your life. We were created to have a relationship with God. Because of our sin, we are separated from that relationship. Even worse, our sin will cause us to be separated from God for all of eternity, in this life and the next (Romans 6:23; John 3:36).

How can this problem be solved? Jesus is the way! Jesus took our sin upon Himself (2 Corinthians 5:21). Jesus died in our place (Romans 5:8), taking the punishment that we deserve. Three days later, Jesus rose from the dead, proving His victory over sin and death (Romans 6:4-5). Why did He do it? Jesus answered that question Himself: “Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends” (John 15:13). Jesus died so that we could live. If we place our faith in Jesus, trusting His death as the payment for our sins, all of our sins are forgiven and washed away. We will then have our spiritual hunger satisfied. The lights will be turned on. We will have access to a fulfilling life. We will know our true best friend and good shepherd. We will know that we will have life after we die—a resurrected life in heaven for eternity with Jesus!

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16).

www.gotquestions.org/way-of-salvation.html#ixzz3B8hRiNnE